Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način<br />
Andreja Semolič Center za razvoj otrok na Feldenkraisov način
Andreja Semolič

Študij razvojnega koncepta pedokinetika®

23. 01. 2022 Literatura

PROGRAM praktik pedokinetike®, pedokinetik

Izobraževanje za naziv pedokinetik traja štiri leta.  Študij razvojnega koncepta pedokinetika je v prvi vrsti samorazvojna pot. Pot do praktika je lahko zaključena v obdobju sedmih let. Pot do informatorja pedokinetike je krajša.

Kandidat pred vpisom v študijski program opravi razgovor.

Slušatelj je voden skozi program:

 • po načelih samoučenja
 • učenja s preizkušanjem
 • preko lastnih izkušnj  

Slušatelj se kot bodoči pedokinetik lahko nauči izhodišč;

 • razmišljanja,
 • čutenja,
 • odzivanja
 • razlikovanja

Bodoči pedokinetik se uri v:

 • prepoznavanju individualnih poti razvoja človeka
 • naprednem dotiku
 • opazovanju
 • toleranci
 • opuščanju rigidnosti
 • prepoznava otrokova razvojna sporočila

Študij nudi usvajanje znanja in veščin pedokinetike. Na tej učni poti se slušatelj nauči:

Potek

Tekom študija poteka vmesni praktikum I., II. in III. Zaključni praktikum in po potrebi zagovor je zaključni proces. Praktik usvoji učne lekcije po treh stopenjah posega v razvojni odnos.

Kandidat skozi tri stopnje uvida razlikuje kaj pomeni podpora in kje jo dojenček organsko potrebuje. Razlikuje med tenzijo in tonusom, med reakcijo in odzivom ter med strahom in skrbjo.

Napreduje po poti samostojne razvojne poti. Se reorganizira s pomočjo Feldenkrais metode. Pridobiva uvid v somatski razvoj. Uči se kako delujemo in kako se oblikujemo kot osebnost. Spoznava kinetiko. Uči se kako z razvojnimi funkcionalnimi prijemi pedokinetike delujemo na iniciacijo razvoja izvornih gibov otroka.

Izuri se v čutenju in premikanju. Trenira izurjen dotik, ki aktivira izvorne gibe. Spoznava nevroplastični trening.

Se uči o regulaciji centralnega živčnega sistema. Prepoznava čustvene zanke. Razume kaj kaj so razvojni prehodi oziroma preboji.

Določeni študijski razpon je osnovan tako, da se posameznik srečuje z lastnimi razvojnimi mejniki. Tekom študija neizbežno prepoznava čustvene zanke. Na sebi spoznava kaj so razvojni preboji. Odzivi na njih vodijo v reorganizacijo in njegov razvojni uvid. Pokažejo na kandidatovo razumevanja pedokinetike in v tem kontekstu tudi na razumevanje sebe in svojega mesta znotraj pedokinetike.

Kandidat, ki tekom študija dosega standarde in uspešno opravi praktikum, pridobi avtorizacijo za lastno delo in poseganje v odnos starš-dojenček.

Vsi zasnovani študijski rok so spremenljivi in odvisni tudi glede na populacijo študentov in njihovo razvojno kapaciteto.

Vsak študent je individualno voden skozi učni proces, Potrebne razvojne naloge in mejnike vsak usvaja v svojem ritmu.

Pred vpisom se kandidat seznani, s standardi pedokinetike. Pojasnjen mu je pomen individualnega pristopa v kontekstu študija.

Študijsko leto 

Študijsko leto je razdeljeno na dva semestra . Vsak semester ima 3 segmente.

Maksimalen čas za dokončanje študija je sedem (7) let. 

Roki so namenjeni okvirju, ki aktivira določena psihofizična stanja, prepričanja in spoznanja z namenom, da se odvija razvoj. Vzporedno s študentovim razvojem sovpada njegov uvid v organske zagone in izvone gibe. Sočasno je njegova praksa prepletena v razumevanje odnosa mati in otrok. Pridobiva uvid v procese nastajanja osebnosti in kako se vpletamo v dojenčkov razvoj.

Učni datumi in vsi praktikumi so podani v določenem razvojnem razponu. Kandidatov razvojni razpon je ključno polje njegovega napredovanja. Razvojna dinamika je znotraj vsake študijske generacije edinstvena. Razponi niso namenjeni zgolj opravljanju, da se opravijo. Bistvenega pomena je to, kako se opravijo. 

Od generacije do generacije je študijski razpon različen. Pogojen je z razvojno kapaciteto posameznika in celotne generacije skupaj.

Diploma  – MEDNARODNI CERTIFIKAT, se slušatelju ne izda avtomatično po uspešno absolviranih urah.

Za pridobitev avtonomnega naziva in certifikat je potrebno, da slušatelj izkaže:

 • zaključene in opravljene obveznosti,
 • plačana šolnina
 • doseganje standardov in potrditev etičnega kodeksa

Pod opravljene obveznosti se šteje:

 • prisotnosti na predavanjih,
 • opravljeno potrebno število ur prakse in zagovori
 • moralno, etično in odgovorno izražanje in uporaba referenc
 • doseganje in spoštovanje standardov pedokinetike
 • uspešno predstavljen zaključni praktikum

UČNI OBSEG razvojnega koncepta PEDOKINETIKA®  

Namen izobraževalnega programa je:

 • seznaniti slušatelje z vsemi metodami, ki ta program sestavljajo in s pristopi, ki so možni pri delu z otroki v zgodnjem razvojnem obdobju do vzpostavljene hoje in teka.
 • seznanitev z različnimi vidiki.
 • študent spoznava kako lahko starši ozavestijo svoje ravnanje do otroka.
 • študent pridobiva uvid v razumevanje poti razvoja
 • bodoči pedokinetik spoznava nevroplastičnost
 • študent prestopa prepričanja
 • študent se uri in trenira v postavljanju optimalnih pogojev za doseganje potrebne organske izkušnje dejenčka
 • študijski kandidat odpre široko polje samospoznavanja, reorganizacije in odkrivanja novih možnosti, kako otroku nuditi varno okolje, kjer organski razvoj poteka neokrnjeno.
 • študent prepoznava organsko funkcijo, delovanje kinetike in pretaka čutenja, raziskovanja in neomejeno izražanje čustev. 

Pedokinetik je prvi v verigi učenja. Pedokinetika® pa je prva učna pot staršev. 

Ob podpisu pogodbe se predloži urnik s točno navedenimi datumi predavanj in dogovorjenimi študijskimi obveznostmi.

Izvedba posameznih modulov poteka ob petkih popoldan in vikendi (včasih le sobota). Praksa se izvaja v toku rednega urnika – večinoma dopoldan.

Predčasen izpis ali odpoved študija

Kreatorka pedokinetike lahko tekom letnika ali ob zaključku leta s slušateljem opravi razgovor o dokončanju študija. V kolikor se izkaže, da kandidat ne dosega smeri celostnega razvoja v kontekstu moralno etičnih načel ali osebnostno ne prestopi ego stanj, se kandidata lahko izpiše po predhodnem razgovoru.

Študent, ki dosega standarde razvojnegakoncepta pedokinetike pridobi naziva certificiran pedokinetik. Naziv ni samoumeven po absolviranju vseh obveznosti.

Pogovor o izpisu poteka tudi v primeru študentove ugotovitve in spoznanja, da v poslanstvu in študiju ne vidi samega sebe ali kadar so za prenehanje zdravstveni razlogi in druge utemeljene življenjske spremembe.

Razgovor se opravi tudi s tistimi študenti, ki s svojim delom presegajao določila začasnega naziva in kršijo stopnjo avtorizacije za posamezni nivo. 

V primeru poučevanja metod in načel pedokinetike® v javnosti ali tretje osebe za usposabljanje za delo po programu pedokinetika, se kandidatu takoj odvzame vse nazive in začasno avtorizacijo. Sledi lahko izpis študenta iz študijskega programa. 

Šolnina

Šolnina za posamezni letnik znaša 4.000 eur. 

Plačilo je možno v celoti, ali v dveh  obrokih ali individualno po dogovoru. Pred pričetkom semestra je potrebno dogovorjeno plačilo šolnine.

Prijave in kontakt

Za vse splošne informacije o vpisnem listu in prijave se obrnete na:info@pedokinetika.si Za vsa osebna vprašanja glede študija pišete na:  andreja.semolic@pedokinetika.si

Če ste resno zainteresirani, se javite z mailom. Po prijavi prejmete povabilo na razgovor in podrobnejše informacije o študijskem programu, modulih in standardih.

Razgovori potekajo individualno.

Uspešni študentjepraktiki – pedokinetiki po Sloveniji so:

Tadeja Bečaj – Igrivi svet

Oleksandr Lotokhov – Eko-dojencek

Katja Britvič – BabyFit

Ana Katarina Kuhelnik – Amali center

Iwa Weingerl -Mediwa center

Tanja Starc – Bosonogci

Ivana Šadek